Chi phí dồn tích và Chi phí trả trước (Accruals and Prepayments)

Chi phí dồn tích và Chi phí trả trước (Accruals and Prepayments)

Tài Chính
10/09/2023 by ACRANUP Network
368
Trong lĩnh vực doanh nghiệp, không phải tất cả các giao dịch kinh tế đều được thanh toán ngay sau khi chi phí phát sinh. Đồng thời, cũng có những giao dịch được thanh toán trước khi chúng diễn ra. Bài học dưới đây sẽ giải thích cách ghi nhận chi phí trong các trường
faf3-tom-tat-kien-thuc-lesson-11-chi-phi-don-tich-va-chi-phi-tra-truoc-accruals-and-prepayments-954794

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, không phải tất cả các giao dịch kinh tế đều được thanh toán ngay sau khi chi phí phát sinh. Đồng thời, cũng có những giao dịch được thanh toán trước khi chúng diễn ra. Bài học dưới đây sẽ giải thích cách ghi nhận chi phí trong các trường hợp đó.

1. Chi phí tích lũy.

B. Ý nghĩa.

 • Theo tiêu chuẩn IAS01 – Nguyên tắc cơ sở tích luỹ được hiểu ngắn gọn như sau:

Doanh thu và chi phí trong các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp cần được ghi nhận theo thời điểm phát sinh, không phải dựa trên thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền.

Dựa trên cơ sở đó, chúng ta có định nghĩa về:

 • Chi phí dồn tích (Accruals) là những chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán.
  Cách học Chi phí tích lũy và Chi phí trước trong môn FA/ F3 ACCA.
 • Trong Báo cáo tài chính (SoFP), số tiền này được đề cập là một nghĩa vụ phải trả.

B. Phương pháp kế toán.

Tài khoản “Chi phí tích lũy” (Accruals) được ghi nhận như một nghĩa vụ phải trả (Liability).

Cách học Chi phí tích lũy và Chi phí trước trong môn FA/ F3 ACCA.

2. Tiền trả trước (Prepayments).

B. Ý nghĩa.

 • Chi phí trả trước (Prepayments): chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Khoản chi phí này được kế toán kết chuyển hợp lý vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau.
  Cách học Chi phí tích lũy và Chi phí trước trong môn FA/ F3 ACCA.
 • Các khoản phí thường được thể hiện trong Chi phí thanh toán trước.
Tin mới: 🏆  Kế Toán Lê Ánh-Trung tâm đào tạo lâu đời và uy tín

Tiền đặt cọc trước để thuê cơ sở hạ tầng và thiết bị cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhiều kỳ kế toán.

Doanh nghiệp phải trả chi phí mua bảo hiểm cùng với các loại lệ phí trong một khoảng thời gian dài và tính vào nhiều kỳ kế toán.

 • Khoản phí trả trước được ghi nhận như các tài khoản ở mục “Nợ” trên Bảng cân đối kế toán.

B. Phương pháp ghi sổ kế toán.

Cách học Chi phí tích lũy và Chi phí trước trong môn FA/ F3 ACCA.

III. Bài thực hành.

Công ty trả tiền thuê hàng quý sau vào 1 tháng 1, 1 tháng 4, 1 tháng 7 và 1 tháng 10 hàng năm. Tiền thuê đã được tăng từ $90,000/năm lên $120,000/năm từ ngày 1 tháng 10 năm 20X2. Khoản chi tiêu thuê và tích luỹ nào nên được bao gồm trong báo cáo tài chính của công ty cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 20X3?

Lưu ý:.

 • Pay in arears: trả sau.
 • Trả trước: trả trước.

Phương pháp tiếp cận:

Bước 1: Tái cấu trúc kiến thức.

 • Khoản Chi phí thuê (Rent expense) bao gồm: các khoản chi phí thuê phát sinh trong thời gian đó.
 • Khoản Chi phí tích lũy (Accruals) là khoản đã xảy ra trong kỳ này nhưng chưa được thanh toán.

Bước 2: Tiến hành tính toán.

 • Chi phí thuê: Chi phí từ ngày 1/2/20X2 đến ngày 31/1/20X3.
 • Khoản chi phí dồn tích của T1/2013 chưa được thanh toán tính đến 31/1/20X3 do doanh nghiệp thanh toán chi phí Qúy trước vào đầu mỗi Quý sau.
Tin mới: 🏆  Ngoại hối là gì? – Những điều nhà đầu tư cần biết về ngoại hối

Hướng dẫn giải: – Đọc đoạn văn Input.- Sử dụng từ điển đồng nghĩa để tìm từ đồng nghĩa phù hợp với từ trong đoạn văn Input.- Thay thế từ trong đoạn văn Input bằng từ đồng nghĩa đã tìm được.- Xuất ra đoạn văn đã chỉnh sửa là Output.

Cách học Chi phí tích lũy và Chi phí trước trong môn FA/ F3 ACCA.

Vậy:.

 • Chi phí cho việc thuê (Rent expense): 100,000.
 • Chi phí tích lũy (Accrual): 10,000.

Tác giả: Linh Trần.

Add a comment