Điều kiện trở thành công ty đại chúng – Công ty Luật Việt An

Điều kiện trở thành công ty đại chúng – Công ty Luật Việt An

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
264
Nền tảng pháp luật Luật chứng khoán năm 2006 (được chỉnh sửa, bổ sung vào năm 2010);. Nghị định 58/2012/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Nghị định 60/2015/NĐ-CP thay đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP;. Quy định
dieu-kien-tro-thanh-cong-ty-dai-chung-cong-ty-luat-viet-an-669573

Nền tảng pháp luật

 • Luật chứng khoán năm 2006 (được chỉnh sửa, bổ sung vào năm 2010);.
 • Nghị định 58/2012/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
 • Nghị định 60/2015/NĐ-CP thay đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP;.
 • Quy định về công ty niêm yết:

  Công ty công chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

 • Công ty đã thực hiện mở bán cổ phiếu cho công chúng.
 • Công ty có cổ phiếu được liệt kê tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.
 • Có ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của công ty, không tính những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ từ mười tỷ đồng trở lên. Trong trường hợp này, công ty phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng chín mươi ngày sau khi trở thành công ty đại chúng.
 • Tin mới: 🏆  Tỷ lệ ký quỹ RTT là gì? Công thức tính RTT

  Tiêu chí công ty trở thành công ty niêm yết:

  Là một doanh nghiệp cổ phần.

  Đã tiến hành một trong những quy trình sau đây:.

 • Sau khi đã tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ phải đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 • Có cổ phiếu được liệt kê tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.
 • Có một cổ phiếu mà ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, bao gồm cả nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu này có vốn điều lệ từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên và đã nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, tính từ ngày trở thành công ty đại chúng.
 • Vốn điều lệ: từ 10 tỷ đồng trở lên;.

  Tình hình tài chính: Để trở thành công ty đại chúng thành công, năm trước năm đăng ký chào bán phải có lãi và không có lỗ tích lũy tính đến năm đăng ký chào bán.

  Có ít nhất 100 nhà đầu tư, bao gồm cả các tổ chức tài chính, giữ cổ phiếu.

  Yêu cầu để công ty công khai niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán

  Điều kiện liệt kê chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

  Tin mới: 🏆  Bản cáo bạch là gì? Nội dung và tầm quan trọng của bản cáo bạch
 • Công ty là một công ty cổ phần với vốn điều lệ đã đóng góp từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên, được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Công ty cần hoạt động ít nhất 2 năm dưới hình thức công ty cổ phần trước khi đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết). Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất phải ít nhất là 5% và hoạt động kinh doanh trong hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi. Công ty không được có các khoản nợ quá hạn trên 1 năm. Không được có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết. Công ty cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính.
 • Công ty công khai mọi khoản nợ đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan.
 • Cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phải được sở hữu bởi ít nhất 300 cổ đông không phải là cổ đông lớn, chiếm ít nhất 20% tổng số cổ phiếu, trừ khi doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Cổ đông bao gồm cá nhân và tổ chức, và đại diện sở hữu bởi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty. Cổ đông lớn là những người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty. Họ phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mà họ sở hữu trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết, và 50% số cổ phiếu này trong 6 tháng tiếp theo. Các cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ không được tính trong số này.
 • Có tài liệu đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.
 • Tin mới: 🏆  Nợ công, nợ chính phủ, nợ quốc gia là gì?

  Điều kiện liệt kê chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 • Công ty là một công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên, được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời điểm đăng ký niêm yết.
 • Ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;.
 • Ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn phải nắm giữ tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Cổ đông bao gồm cá nhân và tổ chức, đại diện bởi thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty. Cổ đông lớn là những người có quan hệ với thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty. Những người này phải cam kết giữ 100% số cổ phiếu mà họ sở hữu trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết và giữ 50% số cổ phiếu này trong 6 tháng tiếp theo. Số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do những cá nhân đại diện nắm giữ không được tính trong số này.
 • Có tài liệu đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định..
 • Tin mới: 🏆  Working capital là gì? Một số khái niệm liên quan đến Working capital -

  Hồ sơ công ty công khai

 • Quy định pháp luật về doanh nghiệp xác định điều lệ của công ty.
 • Bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin tóm lược về mô hình tổ chức kinh doanh, hệ thống quản lý và cấu trúc cổ đông.
 • Báo cáo tài chính năm mới nhất được kiểm định bởi một công ty kiểm định độc lập.
 • Quy trình của Luật Việt An, hướng dẫn tư vấn đại diện cho khách hàng thực hiện:

 • Tư vấn các điều kiện để trở thành một công ty công cộng.
 • Tư vấn và tiến hành thủ tục đăng ký tài liệu công ty công cộng.
 • Tư vấn các điều kiện được liệt kê tại Sở giao dịch chứng khoán.
 • Công ty Luật Việt An luôn sẵn lòng cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ Quý khách hàng. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

  Bài viết có liên quan

  Bài viết có liên quan đến Tháp Bà Ponagar, một Di sản văn hóa Chăm Pa, tượng trưng cho sự tôn kính và lòng thành kính dành cho các nữ thần Hindu, với kiến trúc độc đáo và cảnh quan ngoạn mục.

  TS.LS. Đỗ Thị Thu Hà.

  09 33 11 33 66 (Zalo, Viber, Whatsapp).

  TỔNG ĐÀI MIỀN BẮC

  Call Center Phía Nam

  Call Center Phía Nam là một tổng đài điện thoại cung cấp dịch vụ liên lạc và hỗ trợ khách hàng tại miền Nam Việt Nam, đảm bảo sự tiện lợi và tin cậy trong việc truyền tải thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến điện thoại.

  Luật sư Đồng Văn Thức.

  09 61 67 55 66 (Zalo, Viber, Whatsapp).

  Văn phòng Luật – Đại diện Quyền sở hữu trí tuệ – Đại lý Thuế Việt An

  Add a comment