Doanh thu tài chính là gì? (cập nhật 2023)

Doanh thu tài chính là gì? (cập nhật 2023)

Tài Chính
25/09/2023 by ACRANUP Network
324
Với một doanh nghiệp, doanh thu luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Điều này là do doanh thu có ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của doanh nghiệp và được sử dụng để xác định lợi nhuận hàng năm. Doanh thu tài chính là một phần quan trọng trong tổng doanh thu
doanh-thu-tai-chinh-la-gi-cap-nhat-2023-591867

Với một doanh nghiệp, doanh thu luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Điều này là do doanh thu có ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của doanh nghiệp và được sử dụng để xác định lợi nhuận hàng năm. Doanh thu tài chính là một phần quan trọng trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về doanh thu tài chính, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: Khái niệm doanh thu tài chính là gì? (Cập nhật 2022).

Khái niệm doanh thu tài chính là gì? (cập nhật 2023)

Thu nhập tài chính là gì? (Cập nhật 2022).

Doanh thu là tổng số tiền thu được từ việc mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác của cá nhân hoặc tổ chức. Doanh thu cũng được gọi là thu nhập và chủ thể có thể tạo báo cáo doanh thu dựa trên số tiền thu được thực tế.

Doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ và bán hàng, doanh thu từ hoạt động tài chính và lợi nhuận từ hoạt động nội bộ và doanh thu bất thường.

Thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ bán hàng.

Lợi nhuận bao gồm toàn bộ số tiền kiếm được từ việc mua bán hàng hóa, bao gồm cả tiền thu chính và tiền phụ thu (nếu có).

Doanh số bán hàng trong nội bộ.

Doanh thu là số tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa hoặc tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị thuộc một công ty hoặc tập đoàn.

Tin mới: 🏆  Đất phi nông nghiệp là gì? Các loại đất phi nông nghiệp

Thu nhập từ hoạt động tài chính:

 • Thu nhập từ việc cho thuê tài sản.
 • Tiền lãi: trả trả trước, đầu tư trái phiếu, thu nhập từ việc cho vay, lãi suất tiền gửi,….
 • Sự khác biệt về lãi suất do chuyển nhượng vốn và bán ngoại tệ.
 • Giao thương cổ phiếu.
 • Cho thuê hoặc chuyển nhượng lại hệ thống cơ sở hạ tầng.
 • Doanh số không thường.

  Khoản tiền được thu từ các hoạt động không thường xuyên như bán vật tư hàng hóa dư thừa, dụng cụ đã được phân bố hết, các khoản phải trả nhưng không cần trả, và thanh lý tài sản.

  Theo tiêu chuẩn kế toán số 14, các hạng mục thu nhập được phân loại như sau:

  Phân loại thu nhập theo nội dung, thu nhập bao gồm:

  Doanh thu bán hàng là tổng số tiền thu được từ việc bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, bán hàng hóa được mua vào và bán bất động sản đầu tư.

  Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ được tính dựa trên công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng, trong một hoặc nhiều kỳ kế toán. Các dịch vụ có thể bao gồm vận tải, du lịch và cho thuê tài sản cố định theo phương thức cho thuê hoạt động.

  Doanh thu bán hàng nội bộ là số tiền doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm trong nội bộ của công ty. Đây là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng, sản phẩm và cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị thuộc cùng một công ty hoặc tổng công ty, được tính theo giá bán nội bộ.

  Tin mới: 🏆  Quy định tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi chi tiết nhất

  Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm các khoản doanh thu thu được từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, cùng với các khoản doanh thu khác mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính.

  2. Khái niệm doanh thu tài chính là gì?

  Các khoản thu từ hoạt động tài chính bao gồm các khoản tiền lãi từ hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh vốn, thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận từ hoạt động liên doanh, lãi từ chuyển nhượng vốn, chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ và các khoản doanh thu khác như nhượng bán bất động sản và giá thuê đất.

  3. Doanh thu tài chính bao gồm những khoản nào?

  Doanh số tài chính bao gồm:

 • Các khoản lãi bao gồm lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm hoặc trả góp, lãi từ đầu tư vào trái phiếu và tín phiếu, cũng như lợi ích nhận được từ việc mua hàng hoá và dịch vụ qua việc chiết khấu thanh toán.
 • Lợi nhuận được phân chia dưới dạng cổ tức.
 • Thu nhập từ việc tham gia giao dịch mua, bán chứng khoán trong thời gian ngắn hoặc dài.
 • Thu nhập từ việc thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp vào liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào vốn khác.
 • Thu nhập từ các hoạt động đầu tư khác;
 • Lãi suất hoán đổi ngoại tệ;
 • Sự khác biệt về lợi nhuận do việc bán ngoại tệ.
 • Sự khác biệt trong lãi chuyển nhượng vốn.
 • Các số tiền thu nhập từ hoạt động tài chính khác.
 • Tin mới: 🏆  Bảo hiểm là gì? Loại hình tham gia và những lợi ích của bảo hiểm

  4. Nguyên tắc ghi sổ Doanh thu trong hoạt động tài chính

  A) Tài khoản 511 sẽ được sử dụng để ghi nhận các khoản thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời không sử dụng và được BHTG Việt Nam được phép đầu tư theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tài khoản này cũng sẽ ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính khác của đơn vị.

  Lợi tức từ hoạt động mua trái phiếu, tín phiếu;.

  Lãi suất tiền gửi có thời hạn;

  Thu nhập từ các khoản đầu tư khác đã được giữ đến ngày thanh lý hoặc bán, bao gồm cả lợi nhuận từ việc thanh lý hoặc bán các khoản đầu tư đã giữ đến ngày đáo hạn.

  Lợi nhuận từ việc gửi tiền không kỳ hạn và từ việc đầu tư vào các giấy tờ có giá trị cùng với các khoản thu khác từ hoạt động tài chính.

  B) TK này ghi nhận các khoản doanh thu hoạt động tài chính được thực hiện trong kỳ, khi có lợi ích kinh tế, và được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, bất kể đã thu tiền hay chưa.

  TK 515 phải hạch toán chi tiết theo 2 loại: Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và doanh thu hoạt động tài chính khác và theo dõi chi tiết từng khoản đầu tư và thời hạn đầu tư.

  Tin mới: 🏆  Cho thuê tài chính là gì?

  D) Khi bán các khoản đầu tư, chúng ta ghi nhận doanh thu là sự khác biệt giữa giá bán và giá vốn. Giá vốn được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, trong khi giá bán được tính dựa trên giá trị hợp lý của khoản nhận được.

  Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ các loại trái phiếu, tín phiếu hoặc các khoản đầu tư khác mà đơn vị nắm giữ cho đến ngày đáo hạn, chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà đơn vị mua lại khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ. Còn khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư tích trước khi đơn vị mua lại khoản đầu tư đó sẽ được ghi giảm vào giá gốc của khoản đầu tư đó.

  E) Kết thúc kỳ, toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời không sử dụng được sẽ được chuyển vào Nợ TK 5151 – Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi. Điều này giúp xác định thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, từ đó trích lập một phần vào hoạt động tài chính để đảm bảo chi phí hoạt động và trích lập vào quỹ dự phòng nghiệp vụ.

  Toàn bộ các khoản doanh thu từ các hoạt động tài chính khác, ngoại trừ thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời, được chuyển vào tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động, để xác định kết quả hoạt động của đơn vị trong kỳ.

  Tin mới: 🏆  Cách viết đơn giải trình theo mẫu chuẩn nhất hiện nay

  Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Thu nhập tài chính là gì? (Cập nhật 2022).. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

  Add a comment